Kullanıcı Sözleşmesi


1. TARAFLAR

1.1.   İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“ Sözleşme ”) “ Nisbetiye Cd No:24, 34340 Beşiktaş/İstanbul ” adresinde faaliyette bulunan CS İNSAN KAYNAKLARI TANITIM VE DANIŞMANLIK A.Ş.  (“ CODERDPACE ”) ile CODERSPACE tarafından yönetilmekte olan  coderspace.io  içerisinde yer alan  Platform’dan faydalanan, Yazılımcılar (“ Kullanıcı ”) arasında akdedilmektedir.

1.2.   Kullanıcılar,   coderspace.io  Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“ Sözleşme ”) kendileri tarafından onaylanması ile yürürlüğe gireceğini ve bu koşullara uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.

1.3.   CODERPSACE ve Kullanıcı/lar ayrı ayrı “ Taraf ” birlikte ise “ Taraflar ” olarak anılacaklardır.

2.   TANIMLAR  

Site ”;   coderspace.io   adresi üzerinden hizmet vermekte olan web sitesini,

Kullanıcı ”;  Site üzerinden üyelik gerçekleştiren ve CODERSPACE tarafından sunulacak olan hizmeti alan Yazılımcıları,

Şirket ”;  CODERSPACE’in  Danışman aracılığıyla Kullanıcı’yı yönlendirdiği, ihtiyaçları doğrultusunda iş pozisyonu sağlama imkanı olan, ancak bunun taahhüdünü vermeyen, işbu Sözleşme kapsamında 3. kişi konumundaki tüzel kişiliği haiz Şirketleri,

Hizmet ”; CODERSPACE tarafından işbu Sözleşme kapsamında Site üzerinden  Kullanıcı’nın  üyeliği süresince Danışmanlar/dan danışmanlık alması, 3. kişi konumundaki Şirketlerle eşleşmesi, kendisine uygun iş pozisyonlarının bulunması, bir araya gelmesini/görüşmesini sağlamak üzere sunulan hizmeti,

Kişisel Bilgiler ”; Kullanıcı’nın Site’ye üye olurken vermiş olduğu adı, soyadı, doğum tarihi gibi genel üyelik bilgilerini,

Profesyonel Bilgiler ”; Kullanıcı’nın Site’ye üye olurken CODERSPACE tarafından yürütülecek olan hizmetin aksamaması için vermiş olduğu hangi tür iş ile ilgilendiği, hangi rolün kendisi için uygun olduğu, hangi şehirde/ülkede çalışmak istediği, çalışma izninin olup olmadığına, aradığı işe ne zaman başlayabileceğine dair ve bunlarla sınırlı olmamak üzere vermiş olduğu bilgileri ifade eder.

3.   SÖZLEŞME’NİN KONUSU ve KAPSAMI

CODERSPACE; Yazılımcılar için bir danışmanlık platformu olup, yazılım üretme/kodlama özellikleri bulunan Kullanıcılara Site üzerinden danışmanlık verme, Kullanıcıları çeşitli testlere tabi tutarak seviyelerini belirleme, Danışmanlar aracılığıyla Kullanıcılara uygun Şirketlerin bulunması ve Şirketlerle görüşmelerin sağlanması hizmetini sunmak üzere  coderspace.io   isimli internet sitesini faaliyete sokmuştur. 

İşbu Sözleşme’nin konusunu; CODERSPACE’in Site üzerinden Kullanıcı’ya sunmakta olduğu ve Kullanıcı’nın da yararlanmakta olduğu hizmete ilişkin hüküm ve koşulları belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesi oluşturmaktadır.

Site’de  CODERSPACE tarafından yapılan kullanıma, içeriklere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin Kullanıcı tarafından kabulü ile Kullanıcı, Site’de yer alan ve yer alacak olan CODERSPACE tarafından yapılan kullanıma, içeriklere ve kendisi de dahil olmak üzere diğer Kullanıcı’lara yönelik her türlü beyanı da peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.   KULLANICI’NIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1    Site’de  bulunan üyelik formunun  talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurulması ve/veya Kullanıcı’nın  e-mail adresi üzerinden giriş yapması ve işbu sözleşmenin kabul edilmesi ile Kullanıcı statüsü başlamaktadır. Kullanıcı statüsünün kazanılması için başvuruda bulunan gerçek kişi kullanıcının  [18] yaşından büyük olması gereklidir.  

4.2    CODERSPACE tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. CODERSPACE, işbu sözleşme ve Site’de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun CODERSPACE tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.

4.3    Kullanıcı, Site’nin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı, CODERSPACE ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır.

4.4    Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

4.5    Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak,  herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Aksi halde Kullanıcı’nın işbu maddede yer alan davranışları nedeniyle CODERSPACE’e yöneltilebilecek her türlü talepte CODERSPACE’in hiçbir sorumluluğu bulunmayacak olup, tüm sorumluluk tamamen Kullanıcı’da olacaktır. Bu maddede bahsi geçen her neviden talepler nedeniyle CODERSPACE’in her ne nam ve ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat, ücret vb. niteliklerde ödemeler ile karşı karşıya kalması halinde, bu talepler derhal CODERSPACE tarafından Kullanıcı’ya yöneltilecek ve Kullanıcı da bu talepleri ilk talepte derhal, nakden ve defaten, başkaca bir mahkeme ilamı, ihbar ve/veya ihtara gerek olmaksızın karşılayacaktır.

4.6    Kullanıcı, hesabında yer alan veya Site’ye kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve hukuka uygun olduğunu, hangi amaçla bu bilgileri verdiğinin tüm boyutları ile ortada olduğunu, yanıltıcı olmadığını, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları, sınai mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen ve işbu Sözleşme ile Site’de yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve içerikler Site’den kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Kullanıcı’nın Site’den ve Site üzerinden sunulan hizmetten faydalanma imkanı kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

4.7    Site’nin kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı Site’ye girmiş olduğu bilgilerin, Şirket/ler ve Danışman/lar ile yapmış olduğu görüşmelerde vermiş olduğu bilgilerin, yapmış olduğu eylemlerin yönetmelik, tebliğ, genelge vs. düzenleme var ise bunlara uygun olmasından bizzat sorumludur.  Kullanıcı, Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya açıkladığı gerek özel gerekse de profesyonel yaşantısına ait bilgilerin gerçek olmaması durumunda ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan  sorumludur.  CODERSPACE, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya açıkladığı bilgilerin gerçek olmaması ya da Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve T.C. ve diğer ülke yasalarına aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan CODERSPACE’in uğradığı ve/veya uğrayacağı tüm zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

4.8    Kullanıcı, Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikler için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini peşinen kabul eder.

4.9    Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.

4.10   Site’de  bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü yasalardan doğan hakkı CODERSPACE’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanım olması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcıların (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’nin çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Site’nin ve ilgili yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması, (v) site içerisindeki (var ise) kullanıcı yorumlarına referans kodu, porno içerik, siyasi nitelikte mesaj, başka bir uygulamanın tanıtımı ya da reklam gönderilmesi veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Site sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

4.11    Kullanıcı, profilinde veya diğer Kullanıcı, Şirketler ve genel olarak Site’yi çeşitli adlar altında kullanmakta olan diğer kişiler ile olan iletişiminde ticari tekliflere ve reklamlara yer vermeyecek olup; işbu Sözleşme’de detaylandırıldığı üzere  Kullanıcı Site’yi hiçbir şekilde ticari amaçlarla ve/veya gelir elde etme amacıyla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12    Kullanıcı, gerek yukarıda belirtilen şekillerde gerekse başka yöntemlerle Site ile rekabet etmeyecek, Site ile rekabet eden üçüncü taraflara destek vermeyecektir. Kullanıcı’nın Site ile rekabet ettiğinin herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, üyeliğine derhal ve herhangi bir tazminata ve bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın son verilecek olup, bu nedenle CODERSPACE’in doğmuş ve doğacak tüm zararları Kullanıcı’ya rücu edilecektir. Kullanıcı da böyle bir durumun tespit edilmesi halinde, ilk talepte derhal, CODERSPACE’in bu nedenle doğmuş ve doğacak her neviden zararını, herhangi bir mahkeme ilamı, ihbar ve/veya ihtara gerek olmaksızın, nakden ve defaten karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13   Kullanıcı, dilerse  Site’deki  yönlendirmeleri takip ederek Site’deki üyelikten çıkabilir ve üyeliğini bu şekilde   , tek taraflı olarak sonlandırabilir. Ancak Kullanıcı, Site üzerindeki üyeliği/kullanımı gerek kendi isteğiyle sona erdiğinde gerekse de CODERSPACE tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen sebeplerle sona erdirildiğinde kullanıcı hesabı ile gerçekleştirdiği tüm eylemlerden, yüklediği tüm içeriklerden, kullanıcı hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14.  Kullanıcı, Hackathon etkinliğinde yaparak sunduğu çalışmanın/projenin; özgün ve orijinal olduğunu, münhasıran kendisi tarafından veya kurulan Ekip tarafından Hackathon etkinliği sırasında yaratıldığını/yaratılacağını, Ekip dışında başkaca bir üçüncü kişinin emek ve katkısının olmadığını, sunulan çalışmanın/projenin daha önceden herhangi bir üçüncü şahsa satılmadığını ve herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini, varsa içindeki tüm telif, lisans ve benzerlerine ilişkin bedellerin ödendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hükmü ihlal eden Kullanıcı, Hackathon’dan diskalifiye edileceği gibi Şirket’in uğrayacağı her tür zararı tazmin etmekle yükümlü olacaktir. Kullanıcı, patent, telif hakkı ile veya ticari sırlarla korunan veya fikri mülkiyet hakkı sahibi tarafından verilecek üçüncü şahıs fikri mülkiyet haklarına veya diğer mülkiyet haklarına tabi olan unsurları içeren bir çalışmayı/projeyi Şirket’e vermemesi gerektiğini, böyle bir çalışmayı Şirket’e sunması halinde Hackathon etkinliği süresiyle sınırlı olmaksızın Şirket’e üçüncü kişilerce yöneltilebilecek her türlü alacak ve talep hakkının muhatabının bizzat kendisi olacağını ve Şirket’in herhangi bir bedel ödemek zorunda kalması halinde bu bedeli Şirket’in ilk talebi üzerine nakden ve defaten karşılayacağını kabul eder. Kullanıcı, çalışmanın/projenin parçası olarak, açık kaynak lisansları veya benzerleri çerçevesinde içerikleri kullanırsa; bu kullanım ve lisanslara uyma konusundaki sorumluluğun kendisine ait olacağının bilincinde olacaktır.

4.15.  Kullanıcı, CODERSPACE’in platformu vasıtasıyla seçilen Yazılımcılar’dan biri olması halinde, kendisi veya ekibi tarafından geliştirilen çalışma/proje “ESER” mahiyetini haiz olsun ya da olmasın, meydana getirmiş olduğu fikir, arayüz, yazılım, kod, proje, platform gibi her nevi çalışma üzerinde herhangi bir hak iddiasında bulunmayacak, tüm haklarını Şirket’e devretmeyi peşinen kabul ederek Hackathon etkinliğine katılacaktır. 

4.16   Her bir Kullanıcı, herhangi bir tazminat, telif, lisans ve benzeri bir bedel ödemesi söz konusu olmaksızın, Hackathon etkinliği ve bu etkinlikte kendisinin yarattığı çalışma/proje hakkında Şirket’in tanıtım yapmasına onay vermektedir. 

5.  CODERSPACE’İN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1    CODERSPACE’in  herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. CODERSPACE tarafından Sözleşme, Gizlilik Koşulları ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

5.2    Kullanıcı tarafından Site’ye sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Gizlilik Koşulları kapsamında düzenlenmekte olup, CODERSPACE kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Site’de toplanan bilgiler, CODERSPACE tarafından işbu sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlayabilecektir. CODERSPACE, ayrıca Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı, işbu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte CODERSPACE’in bu maddede geçen kullanımlarına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

5.3    CODERSPACE, kullanıcı bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, CODERSPACE’in bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’nin kullanımına ilişkin risk, Kullanıcı’ya aittir.

5.4    CODERSPACE, kullanıcı hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak Kullanıcı hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Kullanıcı, hesabında kendi kontrolünün dışında bir durum oluşması durumda derhal CODERSPACE ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın hesap şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve/veya 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması, eylemde bulunulması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük münferiden Kullanıcı’ya aittir.

5.5   CODERSPACE, işbu Sözleşme ve Site üzerinden sunduğu hizmet kapsamında  Kullanıcı’ya  iş bulma taahhüdü vermemektedir. CODERSPACE yalnızca tek taraflı belirlediği kriterler ile Danışman/lar aracılığıyla ve Kullanıcı’nın Site’ye bildirdiği kendi kişisel/profesyonel özelliklerine uygun olarak Şirketlerde mevcut olan Kullanıcı’ya uygun iş pozisyonlarını değerlendirerek Kullanıcı’ya sunma noktasında bir faaliyet yürütmektedir.

5.6   Kullanıcı’nın  profilinde belirttiği bilgilerin yanlış veya eksik oluşu, Kullanıcı ile Şirket/ler arasındaki iletişimin kararlaştırılan şekilde gerçekleşmemesi vb. durumlarda CODERSPACE’in hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Kullanıcı, bu kapsamdaki talep ve şikayetlerinin muhatabının CODERSPACE olmadığını, CODERSPACE’in işbu maddede yazılı nedenlerle dolayı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bu kapsamdaki her türlü talep ve şikayetini gerekli olması halinde ilgili tarafa ileteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7   Kullanıcı’nın  hangi Şirketteki en uygun pozisyon ile eşleşeceği CODERSPACE’in Danışmanları tarafından tek taraflı olarak belirledikleri kriterler çerçevesinde belirlenecek olup, Kullanıcı’nın CODERSPACE tarafından münferiden belirlenen kriterlere müdahale etme hakkı bulunmamaktadır.

5.8     CODERSPACE, Kullanıcı’nın Site’yi ziyaret ettiği süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verilerini Kullanıcı’nın bilgisayarına yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.

5.9   CODERSPACE, Site’deki belli alanları veya kategorileri, kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.

6.   SORUMLULUĞUN KAPSAMI ve SINIRLANDIRILMASI

6.1   CODERSPACE, Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. CODERSPACE, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin/hizmetin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Zira CODERSPACE, işbu maddede yazılı olumsuz durumların yaşanmaması için üzerine düşen azami özeni ve önemi göstermektedir. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile CODERSPACE’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

6.2   Kullanıcı, Site’de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Kullanıcı, CODERSPACE’in diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler de dahil olmak üzere Site üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, Kullanıcı’ya ait bilgilerin hukuka uygun olarak üçüncü kişiler tarafından Site’de veya sair mecralarda paylaşılabileceğini, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı CODERSPACE’in sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3   Kullanıcı, Site üzerinden CODERSPACE’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında CODERSPACE’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4   Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirilen kullanımlara ilişkin olarak CODERSPACE’den her ne nam ve ad altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını, herhangi bir Kullanıcı’nın site üzerinde hesap açmış olmasının, (var ise) Kullanıcı’ya ilişkin yorumların CODERSPACE’in Kullanıcı’yı onayladığı, önerdiği, garanti verdiği ve desteklediği şeklinde yorumlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. CODERSPACE, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.  Site ve site kapsamındaki özellikler ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda CODERSPACE’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. CODERSPACE, işbu sözleşme kapsamında Şirket/ler nezdindeki iş pozisyonlarının müsaitlik durumu, Site’nin belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya Site ile Site’de sunulan hizmet kapsamında herhangi bir ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

6.5   Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda CODERSPACE’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6   Kullanıcı, CODERSPACE’in Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

6.7   CODERSPACE, Site’nin virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı CODERSPACE’in sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple CODERSPACE’den hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

7.   KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

CODERSPACE, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirlenen veri işleme ve aktarım esaslarına uyacağını, Kullanıcı’nın kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ilgili verileri sileceğini, yok edeceğini veya anonim hale getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel verilerin korunmasına ve işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme, başvuru yöntemleri vb. diğer gerekli bilgilerin tamamı işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak Site’de açık bir şekilde yer almaktadır. Bu nedenle Kullanıcı, kişisel verilerinin CODERSPACE tarafından kullanılması, işlenmesi bakımından gerekli bilgilendirmenin kendisine yapıldığını, bu hususta yeteri kadar aydınlatıldığını, bu kapsamdaki haklarının bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.   YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası ile Site içinde bildirilen diğer tüm Sözleşme/ler, Politikalar;  Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’nin  okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

9.   SÖZLEŞME’NİN ASKIYA ALINMASI ve FESHİ

9.1   Kullanıcı’nın  işbu Sözleşme’de yer alan düzenlemelere ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici ya da bu sözleşmeye aykırı mahiyette olması halinde CODERSPACE, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. CODERSPACE tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın CODERSPACE’in talep ve yönlendirmeleri doğrultusunda usulüne uygun olarak giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme CODERSPACE tarafından tek taraflı, derhal ve tazminatsız olarak başka herhangi bir bildirime gerek olmaksızın feshedilebilecektir.  Kullanıcı, bu nedenle CODERSPACE’e herhangi bir zarar, ziyan, maddi-manevi tazminat, yoksun kalınan kar vb. talebi yöneltmeyeceğini, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Sözleşme’nin feshine yol açtığı davranışları nedeniyle CODERSPACE’e herhangi bir talep yöneltildiğinde ya da CODERSPACE’in bu nedenle herhangi ödeme yükümlülüğü altına girmesi halinde, ilk talepte, derhal, başkaca herhangi bir mahkeme ilamı, ihbar ve/veya ihtara gerek olmaksızın CODERSPACE’in doğmuş ve doğacak her neviden zararını karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2   CODERSPACE  dilediği zamanda Site’yi ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

10.   SAİR HÜKÜMLER

10.1   Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

10.2   Taraflar’ın  bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

10.3   CODERSPACE, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.

11.   BİLDİRİM ve TEBLİGAT

11.1.   Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı'nın Site’ye bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile CODERSPACE’in bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı'nın Site’ye bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini CODERSPACE’e yazılı olarak bildirecektir. CODERSPACE’in adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır.

11.2.   Kullanıcı'nın  Site’ye bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. İşbu sözleşme nedeniyle CODERSPACE’in Kullanıcı'nın Site’ye bildrmiş olduğu e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın CODERSPACE tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı'ya ulaştığı kabul edilecektir.

11.3.   Kullanıcı, mevcut adreslerindeki (e-posta ve yasal adres dahil) değişiklikleri yazılı olarak CODERSPACE’e 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, mevcut adres ile e-posta adreslerine yapılacak olan tebligatların, geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul eder.

12.   UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİ SÖZLEŞMESİ

12.1   Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

12.2   İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından çıkabilecek uyuşmazlıklarda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca CODERSPACE’in her türlü defter, bilgi, belge ve kayıtları kesin delil niteliğinde olacak olup, işbu madde delil sözleşmesi niteliği haizdir.

* Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

* Bu Sözleşme, Site’ye yeni özellikler eklendikçe veya Kullanıcılar’dan yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın CODERSPACE tarafından tek taraflı olarak düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın Site’yi her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir. Bu belge, en son 16.03.2020 tarihinde güncellenmiştir.